SZOLGÁLTATÁSOK

IDŐSKORÚAK, FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

Közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

JELZŐRENDSZERES HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Intézményünkben igényelhető ez az új, modern segélyhívó eszköz. A készülék számos területen teljesít jobban, mint elődje: biztosítja a kétirányú kommunikációt, GPS van benne, és elesésjelzővel is felszerelték.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászorulók ellátásában hasznos, elsősorban krízishelyzetek elhárítására szolgál. Az ellátás a gondozók munkaidején belül történik, ugyanakkor előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az ellátott ezen az időn túl is segítségre szorul, ilyenkor lehet hasznos a segélyhívó készülék. 


ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetés igénybe vehető az étel

 • helyben fogyasztásával,
 • elvitelével,
 • lakásra szállításával.

Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk. 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT


A támogató szolgálat feladata a személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy aktív közreműködésével -segítséget nyújt

 • a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
 • az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,
 • szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI-, SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE


A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. 

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátást biztosítjuk.

Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS


Könnyen betanítható munkákat vállalunk.

 • varrodai munkák
 • szőnyegszövés
 • ajándéktárgyak készítése.

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY

Az intézmény a Szt. 67.§(1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében biztosítja:

 • a napi huszonnégy órás szolgálatot,
 • a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz- szolgáltatást, világítást,
 • a napi ötszöri étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt, 
 • orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőségeket (pl. diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja. 

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS


A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemet biztosít.

GYKESZGYI
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el